ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.mooto.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Мууто България ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

 1. Общи условия
  • “www.mooto.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Мууто България ООД .
  • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Мууто България ООД.
  • Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
  • Възможни са разлики в цените на някои артикули предлагани в сайта и в магазинната мрежа, които се дължат на локални активности, дитрибуторски отстъпки и намаления.
  • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
  • Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
  • Мууто България ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.mooto.bg”.
  • Мууто България ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
  • Мууто България ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазинната мрежа, както и промяна в дизайна на продуктите.
  • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Мууто България ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
  • Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (например филтър „Екипировка“) е примерно.
  • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

ул. Орешарска 5, 1616 София, България МУУТО БЪЛГАРИЯ ООД
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес ул. Орешарска 5, 1616 София, България МУУТО БЪЛГАРИЯ ООД
МУУТО БЪЛГАРИЯ ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

II. Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Мууто България ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Мууто България ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на Мууто България ООД адреса, на който Мууто България ООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Мууто България ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Мууто България ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

Връщане на платени суми с карта се възстановяват/връщат по картата с която е извършено първоначалното плащане.

III. Лични данни
Мууто България ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 1. Разкриване на информацията
  • “ Мууто България ООД чрез www.mooto.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 2. Отговорност
  • Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Мууто България ООД чрез “www.mooto.bg”.
 3. Арбитраж
  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Мууто България ООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Фирма Мууто България ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника;
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
• гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Мууто България ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 1. Допълнителни условия:
  1. Мууто България ООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
  Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
 2. Използване на „бисквитки“ и интернет маркетинг
  За да работи www.mooto.bg, според заложената от екипа на Мууто България ООД („ние“) функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Запознайте се с Политиката за употреба на „Бисквитки“, където се обяснява как ние правим това.

 

Нашият сайт използва бисквитки! Моля запознайте се с Общи условя и Бисквитки

Приемам